วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เวลามา เวลาไป

เวลามาในคุณค่ามาสว่าง
เทวดาสร้างทางให้มาอัศจรรย์ไหน
เวลาเปิดประตูทางสุขทางใด
เวลามาสว่างไสวหรือมืดมัว

เวลาไปใสสว่างทางมากสุข
เทวดายุคศีลธรรมงามความสว่างจ้า
เวลาสร้างทางเพื่อไปหมดเวลา
เวลาค่าบางคนใช้ในต่างกัน

เวลามาสลัวมามืดมนหมัก
มารยึกยักมักทางมืดทางขัดขันธุิ
เวลามืดมองไม่เห็นเเม้ตนวรรณ
เวลาจันทร์ลาไม่รู้สูเพื่อไร

เวลาไปมืดฟ้าปิดทิศทางหลอก
มารมากลอกกลับทิศทางลางร้ายปิด
เวลาโกรธรักโลภหลงหลอกทิศ
เวลาผิดกิจกรรมผลทนทนไป

อุปมา อุปไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น