วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ความจริง. ความไม่จริง

ความจริงของกุศลานั้นทำมา
ความจริงหนาอกุศลาไล่ตามติด
ความจริงของถ่องศีลธรรมนำชีวิต
ความจริงกิจที่ไม่จริงของศีลใจ

ความไม่จริงอยู่เพื่อกุศลทาง
ความไม่จริงไม่เชื่อทางอกุศล
ความไม่จริงของศีลห้าเหตุผลยงค์
ความไม่จริงศีลประสงค์มุ่งมั่นใจ

ขณะ

ช้า หรือเร็ว

เกิดเร็วกำเนิดเกิดฉับพลัน
แก่ในวันที่พลันนั้นวันกำแก่
เจ็บเร็วรวดเร็วลัดไม่นานแด
ตายเร็วรวดเร็วแน่ยื้อไม่ทัน

เกิดช้านานนักหนายากผุดเกิด
แก่เชิดย่อมล่าช้าช้ากำบท
เจ็บนานหรืออาจเจ็บนานกัลป์ภพ
ตายกลบนานเนพบไร้พบกัน