วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ความจริง. ความไม่จริง

ความจริงของกุศลานั้นทำมา
ความจริงหนาอกุศลาไล่ตามติด
ความจริงของถ่องศีลธรรมนำชีวิต
ความจริงกิจที่ไม่จริงของศีลใจ

ความไม่จริงอยู่เพื่อกุศลทาง
ความไม่จริงไม่เชื่อทางอกุศล
ความไม่จริงของศีลห้าเหตุผลยงค์
ความไม่จริงศีลประสงค์มุ่งมั่นใจ

ขณะ

ช้า หรือเร็ว

เกิดเร็วกำเนิดเกิดฉับพลัน
แก่ในวันที่พลันนั้นวันกำแก่
เจ็บเร็วรวดเร็วลัดไม่นานแด
ตายเร็วรวดเร็วแน่ยื้อไม่ทัน

เกิดช้านานนักหนายากผุดเกิด
แก่เชิดย่อมล่าช้าช้ากำบท
เจ็บนานหรืออาจเจ็บนานกัลป์ภพ
ตายกลบนานเนพบไร้พบกัน


วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งานยากยุ่ง

งานยากยุ่งกำยากยิ่งงานยากยาก
กรรมยากมากงานยากหยุดสุดที่ไหน
งานกรรมแนวแร้วงานลวงล้วงกำไป
กรรมทำไว้ใครกำใครใครกรรมกำ

งานไม่ยากธรรมง่ายมากกำง่ายมาก
กรรมไม่มากกรรมไม่ยากกำคลายได้
งานไม่ยุ่งไม่ไม่ยากทางมรรคาใคร
กำแล้วคลายคลายแล้วเรือนเพื่อนแสนดี

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ความไม่เท่ากัน ความเท่ากัน

ความไม่เท่าไม่เสมอเกลอวรรณะ
ความสุขะทุกข์เสมอเสวยไม่เทียบ
ความไม่เท่าในกำลังพละฤาใดเปรียบ
ความไม่เทียบเท่าเวลาอายุยงค์
ความไม่เท่าเทียมรักษ์ตนคนรักษ์ศีล
ความไม่เท่าสมชีวินถนัดไหน
ความไม่เท่ากันสิ่งรักไม่ชอบใจ
ความไม่ใฝ่ในสิ่งเดียวแต่ละตน

ความไม่เท่าของเห็นเช่นคิดเขา
ความไม่เท่าได้ยินเราเขาใจไหน
ความไม่เท่ากลิ่นที่เป็นปฏิกรณ์ใด
ความไม่เท่าลิ้มรสใดในกาลชิม
ความไมเท่ากายหนาวร้อนรับรู้ต่าง
ความไม่เท่าใจเทียบวางกระทบเขา
ความไม่เท่ามีจริงใจไม่จริงเงา
ความไม่เท่าหนี้หนักเบาเงาตนตนความเท่ากัน

ความเท่าคิดจิตเท่ากันสวรรค์เปิด
ความเท่าเลิศล้ำความรู้ผู้เรียนไหน
ความเท่ากันในร่างกายสังขารใด
ความเท่าในคำสัญญากาสัญจลน์
ความเท่ากันในความถือหรือไม่ถือ
ความเท่าคือความเท่าเทียมประมาณเทียบ
ความเท่าทนคนเท่าแท้เท่าใดเปรียบ
ความเท่าเรียบความเปรียบเท่าเขากับใคร
ความเท่าในผู้ให้เท่าใจจริงแท้
ความเท่าแดดำดิ่งทุกทุกสิ่งไส
ความเท่ากันในรักษาที่สิ่งใด
ความเท่่าในความเท่าเเท้ผู้เท่าเทียม
ความเท่าใจในใส่จริงบาปบุญเท่า
ความเท่าเบาสิ่งมุ่งหมายในมุ่งหมาน
ความเท่ากันสิ่งที่รักอุดมการณ์
ความเท่าฐานที่ต้องเท่าศีลห้าธรรม

สมชีวิตา


วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

อามีสบูชา บฏิบัติบูชา


การแข่งขันที่เปิดเผย การแข่งขันแบบไม่เปิดเผย

ความขยันที่เห็นอยู่ ความไม่มีความขยัน
กำลังที่อยู่ในที่แจ้ง กำลังที่อยู่ในที่ที่มองไม่เห็น
ความกล้าหาญในที่สว่างความกล้าหาญแบบอำพราง
ความแข็งแกร่งที่แตกหัหได้ความแข็งแกร่งที่ไม่มีวันแตก
ความแกร่งที่ละลายความแข็งแกร่งที่กลับแกร่งกว่าเดิม
ความโง่ที่แสดงออกความโง่ที่ไม่แสดงออก